Všeobecné podmínky oprav a prací

Všeobecné podmínky oprav a prací společnosti F.67 s.r.o. na motorových vozidlech, agregátech a na jejich dílech, prodeje náhradních dílů a kalkulace předběžných nákladů (dále jen „VPOP“)


1. Vymezení pojmů

„Opravcem“ se rozumí společnost F.67 s.r.o., IČ: 26869675, se sídlem v Novém Jičíně, Nádražní 606/28, 741 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 50846.

„Objednatelem“ se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla, uvedený v předloženém Osvědčení o registraci vozidla. Objednatel objednává opravu vždy na svůj účet a je povinen opravu Opravci zaplatit. Objednatel objednává opravu u Opravce osobně nebo prostřednictvím Zástupce.

„Zástupcem“ se rozumí ten, kdo objednává opravu na účet Objednatele, zejména zmocněnec či zaměstnanec.

„Zákazníkem“ se rozumí Objednatel nebo jeho Zástupce. Zákazník je vždy osoba, která „vozidlo do servisu předala“.

„Zakázkovým listem“ se rozumí smluvní formulář Opravce, sloužící rovněž jako zápis o převzetí vozidla do opravy. Zakázkový list musí být při zadání opravy podepsán Zákazníkem a Opravcem a tvoří předmět smlouvy. Dodatky či odchylky, učiněné Zákazníkem, jsou bez výslovného potvrzeného odsouhlasení Opravce, vyloučeny.

„Smlouvou“ se rozumí smlouva o opravě/údržbě vozidla, uzavřená mezi Opravcem a Objednatelem za podmínek upravených těmito VPOP, jak jsou zveřejněny na internetových stránkách Opravce a/nebo v prostoru příjmu zakázek, vždy ve znění aktuálně platné verze, která byla Zákazníku k dispozici v době uzavření smlouvy. Na žádost obdrží Zákazník kopii „VPOP“ k pečlivému prostudování před podpisem smlouvy. Smlouvu uzavírá Zákazník s Opravcem písemně ve formě Zakázkového listu s navrhovaným předmětem plnění dle pokynu Zákazníka. Podpisem pracovníka Opravce dojde k uzavření smlouvy. Každou změnu smlouvy musí Opravce a Zákazník potvrdit telefonicky/emailem.

„Předmětem smlouvy“ je údržba nebo oprava motorového vozidla, dle objednávky Zákazníka, není-li uvedeno jinak, v rozsahu odpovídajícímu znovuuvedení vozidla do stavu způsobilosti provozu na pozemních komunikacích odstraněním vad. Oprava může být provedena za použití nových originálních či repasovaných dílů, příslušenství a výrobcem schválených provozních látek.

„Cenou“ se rozumí odhadovaná cena, poznamenaná do Zakázkového listu, která bude pravděpodobně účtována za provedení zakázky. Takto stanovená, nezávazným rozpočtem odhadnutá cena, je vždy pouze předpokládaná a není zaručena její úplnost. Kalkulovaná cena vychází z aktuálně platného ceníku materiálu a pracovních jednotek, jež je k dispozici na provozovně.
VPOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Opravce a v prostoru příjmu zakázek. Na žádost obdrží Zákazník kopii VPO k pečlivému prostudování před podpisem smlouvy.

„Osvědčením o registraci vozidla“ se rozumí i osvědčení o technickém průkazu (OTP).

2. Úvodní ustanovení

Tyto VPOP upravují práva a povinnosti Zákazníka a Opravce při objednávání, provádění a úhradě oprav motorových vozidel v provozovnách Opravce a při nákupu náhradních dílů. Objednáním opravy akceptuje Zákazník tyto VPOP. VPOP se použijí na opravy objednávané podnikajícími i nepodnikajícími osobami, bez ohledu na to, zda Smlouva souvisí či nesouvisí s podnikatelskou činností Zákazníka.

3. Závaznost podpisu zakázky

3.1 Majitel nebo provozovatel vozidla odpovídá za to, že každý, kdo vozidlo přiveze k opravě a učiní objednávku, je jeho oprávněným Zástupcem. Zákazník je povinen hradit cenu opravy.

3.2 Zákazník je povinen při zadání opravy předložit Osvědčení o registraci vozidla a identifikovat se.

3.3 Vystupuje-li Zástupce jménem Objednatele, který je podnikatelem, a který je zapsán v předloženém Osvědčení o registraci vozidla, má se za to, že Zástupce je Objednatelem pověřen opravu u Opravce objednat. Pokud Objednatel popře zastoupení, Zástupce vstupuje do povinnosti Objednatele a podpisem Zakázkového listu na sebe bere závazek, že uspokojí veškeré budoucí závazky Objednatele z této smlouvy, bude-li k tomu Opravcem za splnění zákonných podmínek vyzván.

3.4 Objednatelé, zadávající opravu na základě celoroční objednávky, servisní smlouvy či jiného dokumentu na budoucí opravu či údržbu blíže nespecifikovaného vozového parku, se nemohou následně zprostit odpovědnosti k zaplacení díla a převzetí vozidla odkazem na nezpůsobilost osoby, která jejich jménem vystupovala a podpisovala.

3.5 Kdo objednává opravu jménem fyzické osoby a nedoloží písemné zmocnění nebo oprávnění, bude po předložení Osvědčení o registraci vozidla zapsán do Zakázkového listu jako osoba, která „vozidlo do servisu předala“ a i na něho se vztahují práva a povinnosti Zákazníka podle těchto VPOP, včetně povinnosti uhradit cenu opravy, a to rukou společnou a nerozdílnou s majitelem vozidla.

3.6 Opravce je oprávněn odmítnout přijmout do opravy vůz, pokud osoba, která jej přistavila, nepředloží Osvědčení o registraci vozidla.

3.7 Opravce je oprávněn ověřit při zadávání opravy totožnost Zákazníka dle Průkazu totožnosti a v rámci zákonných limitů identifikaci evidovat, v případě odmítnutí identifikace není povinen přijmout vozidlo a potvrdit Zakázkový list.

3.8 Zákazník bere na vědomí, že je povinen předávat vozidlo do opravy vyklizené bez dalších předmětů, případně písemně upozornit Opravce na předměty ponechané a zapsat je na Zakázkový list (nářadí, autorádio včetně typu apod.) Opravce neodpovídá za škodu na předmětech ponechaných ve vozidle, pokud nebyly zapsány na Zakázkovém listě. Zákazník nesmí ponechat ve vozidle cennosti nebo nebezpečné předměty.

3.9 Zákazník bere na vědomí, že vozidlo převzaté k opravě je řádně skladováno na nekrytém a zabezpečeném parkovišti s pojištěním vozidel třetích osob pro případ škody. Opravce nahradí škodu, způsobenou na vozidle povětrnostními podmínkami –vyšší mocí, a to opravou s tím, že náklady na opravu nad výši hrazenou z pojistného plnění na předmětné vozidlo pojišťovnou, hradí Zákazník. Přičemž se má za to, že k rozdílu výše pojistného a skutečnou škodou by došlo i bez převzetí vozidla do opravy.

4. Cena opravy

4.1 Je-li možné z popisu Zákazníka o vadách a charakteristice chování vozidla stanovit odhadem cenu opravy, musí být tato cena jako odhadem určená (§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) uvedena v Zakázkovém listě. Při stanovení ceny sjednávají strany následující postup:

Přeje-li si Zákazník předběžnou kalkulaci nákladů, uvede žádost do Zakázkového listu. Vyhotovení předběžné kalkulace je zpoplatněno, přičemž cena bude Zákazníkovi předem oznámena. Pokud Zákazník na základě předběžné kalkulace nákladů nechá provést opravu u Opravce, poskytne mu Opravce slevu ve výši ceny za předběžnou kalkulaci.

Pokud Zákazník nepožaduje předběžnou kalkulaci, souhlasí s cenou odhadem, nepožaduje, aby byl přizván k osobnímu ohledání příčin vad a k podpisu o změně sjednané ceny ani písemně informován o změně takto sjednané ceny, nepřevýší-li skutečná kalkulovaná cena odhadní cenu o více než 10 %. Při změně ceny nad odhadní cenu o více než 10 % se Zákazník zavazuje, že na e-mailovou zprávu o zjištěné příčině vady a rozšíření ceny zakázky bude reagovat Opravci do 48 hodin, nejpozději do konce následujícího pracovního dne po dni pracovního klidu nebo svátku, zda opravu akceptuje, či odmítá. Opravce zastaví práci a vyčká reakce Zákazníka.

Pokud Zákazník neodmítne rozšíření zakázky písemně (i e-mailovou zprávou) v uvedené lhůtě, sjednává se, že platí konkludentní (mlčky – bez protestu) odsouhlasení nové ceny a Opravce bude v opravě pokračovat, až do odstranění vad. Termín plnění se prodlouží o dobu pozastávky prací. Zákazník zaplatí nově kalkulovanou cenu opravy podle platného ceníku.

Pokud Zákazník odmítne opravu za skutečně kalkulovanou cenu, zavazuje se Zákazník vyzvednout vozidlo do dalších 48hodin a zaplatit cenu za práci, vynaloženou Opravcem ke zjištění rozsahu vad, a to dle platného ceníku Opravce. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit Opravci provedenou demontáž, prohlídku a zpětnou montáž vozidla, případně opravy již provedené, dle původní zakázky. Pokud si Zákazník vozidlo do tří pracovních dnů od vyrozumění nepřevezme, vzniká Opravci za další dny skladování nárok na úhradu parkovného dle ceníku provozovny.

Provedené práce dle odst. 4.1.4, spotřebovaný materiál a díly zamontované do vozu, jejichž demontáž a další použití není možné, hradí v takovém případě Zákazník.

4.2 Cena je stanovena podle ceníku servisních úkonů, náhradních dílů a materiálu spotřebovaného při opravě, odpovídající skutečně provedenému dílu. Cena prací neobsažených v ceníku musí být uvedena zvlášť. Ceník servisních úkonů je k nahlédnutí v každé servisní provozovně Opravce.

4.3 Cena je splatná v den, uvedený jako termín opravy nebo v den, kdy je předmět zakázky připraven k předání Zákazníku, a který byl Zákazníkovi oznámen alespoň den předem.

4.4 Při placení částky nad 350.000,-- Kč (dále jen „limit“) je Zákazník povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní účet Opravce. Platba v jakékoli cizí měně se pro účely výpočtu limitu přepočte na měnu Korun českých směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB ke dni příslušné platby. Do limitu se započítají všechny poplatky v Kč i cizí měně poskytnuté Zákazníkem Opravci v průběhu jednoho kalendářního dne a současně na jeden obchodní případ.

5. Rozsah a provedení opravy

5.1 Oprava bude provedena v rozsahu a v termínu dokončení díla na Zakázkovém listě.

5.2 Vyjde-li při provádění opravy najevo potřeba provedení jiné nebo dodatečné opravy, upozorní Opravce na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Zákazníka. V případě změny rozsahu a pracnosti zakázky je Opravce oprávněn podle potřeby prodloužit termín, o čemž Zákazníka vhodným způsobem vyrozumí. Pokud Zákazník opravu schválí, Opravce ji provede. V opačném případě vyznačí Opravce na Zakázkový list sdělení, že Zákazník opravu neschválil a Opravce práce na vozidla zastaví. V takovém případě nezaviněného prodlení a zastavení prací je Zákazník povinen uhradit Opravci náklady stejně jako v čl. 4.1.4 a 4.1.5.

5.3 Opravce je oprávněn v rámci opravy provést s vozidlem jednu nebo více zkušebních jízd v rozsahu přiměřeném prováděné opravě (po převzetí vozidla a po provedení opravy).

5.4 Zákazník je povinen předem uvést do Zakázkového listu, že mu má být vrácen vyměněný poškozený díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví Opravce jako použitý materiál bez hodnoty. Poškozené díly nebo součástky, které byly nahrazeny novými nebo repasovanými díly bezúplatně v rámci záruční opravy nebo hrazeny pojišťovnou, přenechává Zákazník vždy do vlastnictví Opravci.

6. Vydání vozidla z opravy

6.1 Zákazník je povinen převzít vozidlo z provozovny Opravce v den uvedený na Zakázkovém listě nebo v pozdější dohodnutý den, případně v den, kdy bude k převzetí vozu písemně vyzván.

6.2 K výzvě Opravce je Zákazník povinen předložit originál Zakázkového listu, případně prokázat při převzetí vozidla svoji totožnost. Přebírá-li vozidlo jménem Objednatele jiný Zástupce, než který vozidlo k opravě přistavil, je povinen uvést k podpisu čitelně své jméno.

6.3 Zákazník je povinen potvrdit převzetí vozu podpisem na Zakázkovém listě.

6.4 Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo z opravy do 30 dnů po dni stanoveném dle bodu 6.1, je Opravce oprávněn účtovat Objednateli poplatek za uskladnění. Zároveň na Objednatele přechází riziko nahodilé škody nebo zničení vozidla.

6.5 Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo z opravy do šesti měsíců ode dne stanoveného dle bodu 6.1, je Opravce oprávněn vozidlo prodat.

7. Úhrada ceny opravy

7.1 Vozidlo bude Zákazníkovi z opravy vydáno až po uhrazení úplné ceny opravy, vyjma písemně sjednaných rámcových servisních smluv (7.3.). Opravce může zadržet předměty, které se do jeho držení dostaly na základě jakékoliv zakázky k zajištění svého splatného dluhu vůči Zákazníkovi. Zadržovací právo lze uplatnit také kvůli pohledávkám z dříve přijatých zakázek, pokud mají souvislost s předmětem podnikání Opravce.

7.2 Před vydáním vozidla Zákazník podepíše Zakázkový list a fakturu. Platbu může Zákazník provést na pokladně v provozovně Opravce, buď v hotovosti (do částky shora uvedeného limitu), či platební kartou, nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem Zákazník oznámí Opravci realizaci platby. Vozidlo bude vydáno až po připsání ceny opravy na účet Opravce.

7.3 Zákazník přebírající vůz z opravy na základě celoroční objednávky či servisní smlouvy hradí cenu opravy po převzetí vozidla, dle data splatnosti na faktuře. Při vydání vozidla podpisem potvrdí převzetí na Zakázkovém listu a správnost faktury.

7.4 Zákazník objednávající opravy v rámci celoroční objednávky či servisní smlouvy, který byl nebo je v prodlení s úhradou, byť i jediné splatné ceny za dříve provedenou opravu, je povinen všechny další opravy hradit v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem v souladu s ustanovením bodu 7.2 a ztrácí právo na vydání vozidla před úplným zaplacením kupní ceny.

7.5. Na uzavření celoroční objednávky či servisní smlouvy není nárok. Opravce tuto smlouvu uzavírá podle svých možností a na základě vyhodnocení vlastních rizikových kritérií je oprávněn kdykoliv a jednostranně ukončit oprávnění z celoroční objednávky a požadovat úhradu ceny všech splatných pohledávek před předáním vozidla.

8. Odpovědnost za vady a za škodu

8.1 Za provedení opravy a použité náhradní díly odpovídá Opravce dle zákona. Odpovědnost za samostatně prodané náhradní díly z kupní smlouvy vzniká Opravci jen tehdy, pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s montážními pokyny výrobce pro určené vozidlo. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení (včetně protokolu) prokazuje Zákazník.

8.2 Odpovědnost se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla.

8.3 Odpovědnost se nevztahuje na závady a škody, způsobené havárií vozidla, nevztahuje se na závady, způsobené nesprávným užíváním vozidla (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny včetně neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningu), ani na vady (vyvolané související škody), pokud Zákazník vnesl k provedení opravy/ údržby vlastní materiál.

8.4 Byla-li oprava provedena vadně, je Opravce povinen vadu bezplatně odstranit v nejkratší možné době na svůj účet.

8.5 Shora uvedená ustanovení čl. 8 platí i na repasované díly. Na použití repasovaných dílů za zvýhodněnou cenu, vždy výměnou za poškozené komponenty, je Zákazník předem upozorněn.

8.6 Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne na předmětu zakázky v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací o příčině vady na vozidle, a/ nebo v případě, že byl Opravcem písemně poučen o nevhodnosti jeho pokynu na postup při opravě vozidla, a přesto na takovém postupu trvá. V takovém případě odpovídá i za veškeré související škody či ztráty, které v důsledku jeho pokynu Opravci vzniknou.

8.7 Odpovědnost Opravce k náhradě majetkové újmy je dána podle relevantních zákonných pravidel s tím, že se takto omezuje dohodou dle § 2898 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku na újmu způsobenou úmyslně a hrubou nedbalostí.

8.8 Informace o použití náhradních dílů podají na požádání pověřené osoby Opravce a poskytnou ucelené technické informace.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Opravce je oprávněn tyto VPOP kdykoliv měnit. Změna VPOP se nedotýká již objednaných oprav.

9.2 Ustanovení těchto VPO upravují práva a povinnosti Opravce a Zákazníka, pokud není v konkrétní Smlouvě, případně v celoroční objednávce či servisní smlouvě dle čl. 3.4 dohodnuto, a v Zakázkovém listě potvrzeno něco jiného.

9.3 Písemným vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto VPOP rozumí vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně s podpisem nebo e-mailem. Byla-li zpráva odeslána z e-mailové adresy sdělené Zákazníkem, nemůže se Zákazník dovolávat zneužití e-mailové adresy.

9.4 Písemná vyrozumění, schválení apod. podle čl. 9.3 se v případech, kdy není možné prokázat jejich doručení, považují za doručená sedmým dnem od prokazatelného odeslání.

9.5 Zákazník se zavazuje oznámit Opravci jakékoliv změny v adrese či jiných fakturačních údajích. Při porušení této povinnosti na něho přechází riziko nahodilé zkázy a v případě prodlení s řádným a včasným převzetím vozidla hradí parkovné.

9.6 Otázky těmito VPO výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v aktuálním znění a platnou právní úpravou ČR.

9.7 Tyto Všeobecné podmínky oprav nabývají účinnosti dne 1. 3. 2021 a nahrazují dřívější všeobecné podmínky oprav.

Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.